Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Niepubliczne Przedszkole Językowe w Lubaniu

COVID - 19 Zalecenia

COVID - 19 Zalecenia


ZALECENIA DLA RODZICÓW


- Rodzice/ opiekunowie dzieci przed umieszczeniem dziecka w placówce zapoznają się z ZALECENIAMI DLA RODZICÓW oraz podpisują zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
- Przyprowadzając i odbierając dziecko rodzic/ opiekun nie wchodzi do budynku przedszkola. Dziecko odbierane jest przy wejściu od rodzica/prawnego opiekuna przez pracownika przedszkola. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci przed wejściem do placówki, zachowują dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców/ opiekunów wynoszący min. 2m.
-  W uzasadnionych przypadkach rodzic/ opiekun dziecka przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. Informacje przekazuje w formie telefonicznej lub mailowej.
- Jeśli dziecko ukończyło 4 rok życia, podczas drogi do i z placówki rodzice zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust., osłona ta zabierana jest przez rodziców po oddaniu dziecka.
- W przypadkach koniecznych placówka zapewnia dzieciom maseczki jednorazowego użycia.
- Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola, zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać wszelkich środków ostrożności w tym nosić środki ochrony indywidualnej: maseczki lub inną osłonę nosa i ust.
- Do placówki uczęszczać może tylko dziecko zdrowe, a przede wszystkim bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: gorączka, kaszel, duszność – w przypadku stwierdzenia w/w objawów dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
- Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
- Do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
- Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek oraz jedzenia i picia.
- W sytuacjach wyjątkowych, gdy rodzic/ opiekun dziecka musi wejść na teren placówki, zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszelkich środków ostrożności w tym nosić środki ochrony indywidualnej: rękawiczki i maseczki lub inną osłonę nosa i ust. Ponadto przed wejściem do pomieszczeń placówki rodzice/opiekunowie muszą bezwzględnie wydezynfekować ręce – płynem do dezynfekcji znajdującym się w widocznym miejscu przy drzwiach wejściowych.
- W przypadku potrzeby komunikowania się personelu placówki z rodzicami lub opiekunami dzieci, wykorzystywane są ogólnodostępne środki komunikacji telefonicznej i internetowej tj.:
- - kontakt z przedszkolem za pomocą maila: sekretariat@akademiamaluchaluban.pl lub kontakt telefoniczny 757210293  lub 509516468,

- - W przypadkach wyjątkowo koniecznych dopuszczona jest komunikacja bezpośrednia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przez obie strony

-- stosowanie osłony ust i nosa, rękawiczki jednorazowe). Spotkanie odbywa się na zewnątrz placówki, z zachowaniem dystansu społecznego min. 2 m.
-- W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów choroby sugerujących zakażenie korona wirusem, zostaje ono odizolowane w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, gdzie pozostaje pod stałą opieką wydzielonego opiekuna. Dyrektor placówki lub osoba do tego upoważniona kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
--  W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów choroby sugerujących zakażenie koronawirusem rodzice/opiekunowie dziecka zostają o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. W takim przypadku rodzic/opiekun dziecka otrzymuje także ulotkę zawierającą informację w sprawie koronawirusa w tym telefony kontaktowe m.in. do Inspekcji Sanitarnej.
-- Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS wdrożono następujące kryteria przyjęcia dziecka do placówki:
1 - pierwszeństwo w przyjęciu będą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zdania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, *
2 – w drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców posiadających oświadczenia od pracodawców o niemożności wykonywania pracy zdalnej przez obojga rodziców. *
3 – następnie przyjmowane będą dzieci, których rodzice terminowo dokonują opłat za przedszkole.

* w/w dzieci muszą mieć uregulowane opłaty za przedszkole.
Ponadto w związku z dynamicznym rozwojem epidemii zastrzegamy sobie prawo do zmiany w/w regulaminu działalności placówki o ewentualnych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA


                                              JA NIŻEJ PODPISANY/A .................................................... RODZIC/OPIEKUN

                                              dziecka ...................................................................

                                              Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność
                                               w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

                                                                                                                                               .............................................................
                                                                                                                                                                  (data, podpis)